Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu

Szkolenia i Webinaria


Szanowni Państwo

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przesyła w załączeniu materiał (prezentację) z webinarium dot. Tarczy Finansowej 1.0 – Rozliczenie i umorzenie subwencji dla mikrofirm.

Zachęcamy Państwa do udział w darmowych szkoleniach podczas, których można bezpośrednio zadawać pytania Specjalistom prowadzącym webinar. Szkolenia te prowadzone są dla dwóch odrębnych grup:

– mikrofirm oraz – MŚP.

Przypominamy stronę z bieżącymi szkoleniami Rejestracja – https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-pfr/
Dla tych osób, które nie mają czasu na udział w szkoleniach w godzinach proponowanych przez organizatora przesyłamy linki do udostępnionych na kanale Youtube filmów z tych webinariów (odrębny link do szkoleń dedykowanych dla mikrofirm oraz odrębny link dla przedstawicieli MŚP).

Link do nagrania dla mikrofirm: https://www.youtube.com/watch?v=ryzqxT_r6DE
Link do nagrania dla MŚP.: https://www.youtube.com/watch?v=H-1tZr_Finw

Z poważaniem, Izabela Goślińska
Starszy Specjalista ds.promocji i przedsiębiorczości
Kujawsko-Pomorskiej Izby
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 11,
tel. 52 349-35-06, fax. 52 322-14-23
www.izbarzem.pl, e-mail: izabela.goslinska@izbarzem.pl

Szanowni Państwo!

Notatka ze szkolenia UPRP i MRPiT w dniu 20 maja 2021 r.

20 maja pięćdziesięciu przedstawicieli kierownictwa i pracowników izb, cechów, firm rzemieślniczych i Związku Rzemiosła Polskiego wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i Urząd Patentowy RP przy wsparciu ZRP, poświęconym problematyce ochrony praw własności intelektualnej. Szkolenie było dedykowane głównie firmom rzemieślniczym.

Spotkanie otworzyła Prezes Urzędu Patentowego Pani Edyta Demby-Siwek, zachęcając do szerszego zainteresowania ochroną wypracowywanych w firmach rzemieślniczych praw intelektualnych, jako istotną wartością dodaną każdej firmy, związaną z jej tradycją i reputacją.

Ministerstwo Rozwoju, Prac i Technologii reprezentował Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego Pan Marek Waleśkiewicz – to jest Departament zajmującego się w ramach resortu problematyką rzemiosła – który poinformował o przyjęciu w dniu 18 maja przez Radę Ministrów Programu „Polski Inkubator Rzemiosła”. Program ten stanowi narzędzie wsparcia rzemiosła oraz organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła i przewiduje że w czasie najbliższych 10 lat na ten cel zostanie przeznaczona kwota 100 mln złotych. Dyrektor Waleśkiewicz poinformował też o innych działaniach podejmowanych przez MRPiT wspólnie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego, jak np. utworzenie Zespołu ds. Przygotowania Zawodowego Młodocianych, zgodnie z inicjatywą zgłoszoną przez ZRP.

Pan Radosław Pleskot reprezentujący Urząd Patentowy przedstawił informację o usługach dostępnych w Urzędzie Patentowym dla zainteresowanych aplikowaniem o ochronę praw własności intelektualnej, stronę internetową Urzędu za pośrednictwem której można załatwić wszelkie sprawy online oraz poinformował o możliwości dofinansowania działań przedsiębiorców związanych z ochroną znaków towarowych i wzorów przemysłowych ze środków z SME Fund.

Pani Elzbieta Błach, ekspert w Departamencie Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych udzieliła cennych wskazówek odnośnie cech jakie powinny posiadać znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i wynalazki, aby nie było problemów z ich rejestracją oraz przedstawiła informację o opłatach od wniosków o nadanie praw ochronnych.

Joanna Kupka, reprezentująca Departament Innowacji Urzędu Patentowego przedstawiła platformę pomocy dla przedsiębiorców, dostępną na stronie www Urzędu Patentowego, poinformowała o dostępnych do pobrania na tej stronie publikacjach, o szkoleniach, konkursach, współpracy ze szkołami i młodzieżą oraz o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług Centrum Informacji Urzędu. Celem docelowym Urzędu jest przygotowanie usługi „szytej na miarę” uwzględniającej sytuację w poszczególnych branżach, do czego potrzebna jest współpraca i konsultacja z organizacjami rzemiosła.

Treści prezentowane w trakcie webinarium były bliskie i przydatne rzemieślnikom, gdyż uwzględniały aspekty biznesowe i praktyczne. Szkolenie pomogło w uświadomieniu, że patentowanie wynalazków, rejestracja znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych jest potrzebna dla wsparcia rozwoju firmy oraz osiągania zwiększonych zysków. Szkolenie było elementem szerszej akcji ukierunkowanej na rzemiosło. Pierwszy webinar o podobnej tematyce został zorganizowany w marcu bieżącego roku, a w kwietniu Urząd Patentowy rozesłał do izb rzemieślniczych materiały dotyczące ochrony praw własności intelektualnej, do udostępniania cechom i firmom rzemieślniczym.

Pleskot Radosław – SME Fund
Pleskot Radosław – Prezentacja dla ZRP
Błach Elzbietta – Znaki towarowe i wzory przemysłowe 20.05.2021
Kupka Joanna – Prezentacja_POIR 20 05 2021_Rzemiosło
Z poważaniem,

Z poważaniem,
Jarosław Romaniuk
Główny specjalista
Zespół Rozwoju Przedsiębiorczości
Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
Tel. +48 22 50 44 222 | romaniuk@zrp.pl | www: zrp.pl

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Rzemiosła Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 14, wpisany do rejestrów Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000103276, tel. 22 50 44 200, e-mail: zrp@zrp.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. 22 5044222, e-mail: odo@zrp.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: https://zrp.pl/ochrona-danych-osobowych Treść niniejszego maila skierowana jest wyłącznie do jego adresata. W przypadku otrzymania niniejszego maila, nie będąc adresatem, proszę o jego usunięcie i poinformowanie nadawcy. Zabrania się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim.


Webinaria dla rzemieślników–Urząd Patentowy RP
Urząd Patentowy RP, potwierdził gotowość zorganizowania we współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego webinariów dedykowanych rzemieślnikom.
26.03.2021 r. odbyło się w tej sprawie spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli ZRP, UP RP oraz Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii.
Ustalenia ze spotkania:

zostaną zorganizowane dwa webinaria: pierwsze w maju 2021 r. (planowane 20 maja 2021 r. godz. 10.00), drugie we wrześniu 2021 r.; webinaria ze względu na grupę docelową (rzemieślnicy – przedsiębiorcy o ograniczonym czasie na udział w spotkaniach) będą trały 1,5 godziny, w tym obejmować będą sesję pytań i odpowiedzi; będą wprowadzały w świat własności intelektualnej i zostaną zrealizowane na przykładach biznesowych; mają przekonać rzemieślników, że patenty, rejestracja znaków towarowych czy przemysłowych i inne formy ochrony własności intelektualnej są potrzebne, mogą wspierać rozwój firmy oraz wymiernie zwiększać zyski; webinaria będą miały charakter zamkniętych – tylko dla członków izb rzemieślniczych z sieci ZRP; dla uatrakcyjnienia webinariów oraz zbliżenia się do świata rzemiosła, zespół szkoleniowców UP RP otwarty jest na przykłady z naszego środowiska, z różnych branż rzemieślniczych; jeśli macie Państwo jakiekolwiek pomysły lub konkretne zagadnienia, które chcielibyście przekazać UP RP, bardzo prosimy o sygnał. Mogą być zanonimizowane i uogólnione. drugie z webinariów może mieć charakter ciągu dalszego w stosunku do pierwszego i tym samym być dedykowane tej samej grupie rzemieślników lub seminarium powtarzającego treści dla nowej grupy odbiorców. Zdecydujemy o tym na bieżąco, odpowiednio do wniosków z pierwszego webinarium i zapotrzebowania naszych organizacji; UP RP jest otarty na dalszą współpracę i kolejne podobne inicjatywy.

Prosimy o rozpowszechnienie wśród zrzeszonych rzemieślników informacji o webinarium zaplanowanym na 20 maja 2021 r. (w przedziale 10.00 – 12.00). Link do łączenia się zostanie przekazany na kilka dni przed spotkaniem.

Z poważaniem
Karolina Sukniak
Asystentka Zarządu
Kujawsko-Pomorska Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
ul. Piotrowskiego 11; 85-098 Bydgoszcz
tel. 52 322 12 77 Fax. 52 322 14 23
e-mail: sekretariat@izbarzem.pl


W załączeniu przesyłamy prezentację dotyczącą ochrony własności intelektualnej opracowaną przez Urząd Patentowy RP.
Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią. Ochrona własności intelektualnej dla polskiego rzemiosła (25.03.2021)
Z poważaniem
Karolina Sukniak
Asystentka Zarządu
Kujawsko-Pomorska Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
ul. Piotrowskiego 11; 85-098 Bydgoszcz
tel. 52 322 12 77 Fax. 52 322 14 23
e-mail: sekretariat@izbarzem.pl