tel. (56) 65-222-71 (Zarząd) | tel./fax (xx) xx-xxx-xx (Szkolenia)

RODO- REGULACJE

Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), informujemy o zasadach ochrony danych osobowych zastosowanych przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu.

Administratorem danych osobowych jest Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu. Z Administratorem można kontaktować się osobiście w siedzibie Cechu, listownie, pod adresem e-mail: sekretariat@cech.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonów: 56 65 222 71 lub 56 65 222 30.

Podstawy przetwarzania danych osobowych:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony istotnych interesów osoby, której dane dotycz a, lub innej osoby fizycznej,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizacji interesu publicznego,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora , z wyjątkiem sytuacji w których nadrzędny charakter mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotycz a, wymagające ochrony danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty do tego uprawnione w związku z realizacją celów przetwarzania, w szczególności będą to dostawcy usług, którym administrator zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

Zgoda i podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości osiągnięcia celu.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych art.15 RODO,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych art.16 RODO,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych, czyli tzw. „prawo do bycia zapomnianym” art.17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych art.18 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu art.21 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych art.20 RODO,

Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Dane będą przetwarzane przez czas wymagany przez przepisy prawa, dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych Administratora. Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie.

Polityka prywatności

Dbamy o to, aby jak najbardziej ułatwić Użytkownikom naszej strony wygodne i bezpieczne korzystanie z jej treści oraz zapoznawanie się z ofertą naszej firmy. W tym celu strona http://cech.com.pl/ jest wyposażona w narzędzia które przetwarzają dane osobowe. W naszej Polityce prywatności chcemy wytłumaczyć naszym Klientom jakie dokładnie dane są przetwarzane, w jakim celu to robimy i jakie są możliwości z tym związane.

1. Administratorem danych osobowych czyli podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest właściciel strony internetowej http://cech.com.pl/

Jakie dane zbieramy?

1. Podczas wizyty na naszej stronie, nasz system serwerów rejestruje dane komputera odwiedzającego, niezbędne dla zapewnienia funkcjonalności i działania systemu:

 • adres IP komputera,
 • datę i godzinę wywołania i trwania odwiedzin,
 • ilość przesyłanych danych,
 • informację o ewentualnych błędach wynikłych podczas przekierowania,
 • dostawcę internetu który składa zapytanie,
 • wyszukiwarkę przy użyciu której nastąpiło przekierowanie na naszą stronę.

2. Dane te nie obejmują danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu itp.

3. W przypadku wysłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt”, użytkownik podaje swój adres e-mail, ewentualnie w wiadomości podaje swoją lokalizację. Informacje te są nam potrzebne w celu odpowiedzi na pytanie sformułowane w formularzu, i ewentualne dokonanie wyceny na potrzeby której potrzebujemy tych danych. Nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim i nie są przez nas wykorzystywane w innych celach niż powyższy.

W jakim celu zbieramy dane?

1. W celu wysłania newslettera (po wyrażeniu zgody)

2. W celu marketingowym i promocyjnym (do reklamy GoogleAdwords)

3. W celach analitycznych ( do wykorzystania w narzędziu Google Analytics

4. Zbieramy dane zapisane w cookie aby dopasować treści do Państwa potrzeb. Jako „treści” rozumiemy to, co publikujemy na naszej stronie. Dane zapisane w cookie pozwalają nam utrzymać poprawne działanie serwisu, sprawdzić potrzeby użytkowników strony za sprawą monitorowania sposobu korzystania z naszej strony. Dzięki temu możemy lepiej dopasować treści do konkretnego użytkownika. Zbieranie danych cookies jest poparte wyrażoną przez nich zgodą.

5. Po wyrażeniu zgody przez użytkownika, za pomocą zgromadzonych danych (cookies) możemy dopasować wyświetlane reklamy aby były dla niego bardziej interesujące.

Inni odbiorcy

1. Jeśli wymaga tego od nas obowiązujące nas prawo, musimy przekazać dane osobowe uprawnionym do tego podmiotom, takim jak sądy, urzędy skarbowe czy organy ścigania.

Twoje prawa

1. Tam, gdzie wymagana jest zgoda na wykorzystywanie danych osobowych, jest także możliwość cofnięcia tej zgody. W tym celu należy skontaktować się z nami mailowo na adres. sekretariat@cech.com.pl.

2. Użytkownik ma dostęp do wglądu do swoich danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z nami mailowo na adres sekretariat@cech.com.pl, a prześlemy odpowiedni plik z danymi.

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, lecz wiąże się to z ograniczeniem możliwości korzystania ze wszystkich funkcji serwisu.

Jak długo przechowujemy dane?

1. W przypadkach, gdy przetwarzamy dane w oparciu o zgodę użytkownika, jego dane osobowe będą przechowywanie do czasu zakończenia realizowania przez nas transakcji, której dotyczyła wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez użytkownika zgody.

Kontakt

1. W sprawie wszelkich wątpliwości można się zwrócić do Inspektora Ochrony Danych na stronie https://abi.giodo.gov.pl

Dane kontaktowe

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH
87-100 Toruń
ul. Św. Katarzyny 9/11

tel. (56) 65-222-71 (Zarzad)
tel/fax (56) 65 222 30 (Szkolenia)

Sekretariat
sekretariat@cech.com.pl

Dyrektor
dyrektor@cech.com.pl

Starszy Cechu
prezes@cech.com.pl

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Menu Title