tel. (56) 65-222-71 (Zarząd) | tel./fax (xx) xx-xxx-xx (Szkolenia)

Aktualności

Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

↓Godziny pracy biura cechu

Poniedziałek – Piątek 800 – 1500

……………………….

Konto Bankowe 63 9511 0000 2001 0001 5626 0001

…………………………….

Rozpoczęcie procesu umorzeń Tarczy Finansowej 1.0

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 rozpocznie się po 29 kwietnia 2021 r.

  Zmiana regulaminu Tarczy Finansowej 1.0 w zakresie regulacji dotyczących umorzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej PFR nie później niż 14 kwietnia 2021 r.

Przypominamy, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100% umorzenia subwencji.

Jednocześnie informujemy, że od 15 kwietnia – podobnie jak przy wdrażaniu Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 – rozpoczniemy codzienne otwarte szkolenia online dla przedsiębiorców dotyczących zasad rozliczania i umarzania Tarczy Finansowej PFR 1.0. Informacje na temat zapisów i terminów szkoleń dostępne są na  stronie internetowej.

Link do zapisów na szkolenia https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-pfr/

Więcej: https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-1.0/rozpoczecie-procesu-umorzen-tarczy-finansowej-10.html

Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/raporty/raport-rozmowy-interii/aktualnosci/news-pawel-borys-prezes-pfr-wciaz-scigamy-sie-z-czasem,nId,5158508#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

 

Z poważaniem,

Izabela Goślińska

Starszy Specjalista ds.promocji i przedsiębiorczości

Kujawsko-Pomorskiej Izby

Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 11,

tel. 52 349-35-06, fax. 52 322-14-23

www.izbarzem.pl, e-mail: izabela.goslinska@izbarzem.pl

…………………………………………………………..

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz aktualnych regulacji prawnych związanych z realizacją praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych będących uczniami szkół branżowych I stopnia.

  UWAGA !  od 29 marca do 11 kwietnia  2021 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia

     będący młodocianymi pracownikami zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

  Związek Rzemiosła Polskiego  – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP informuje o opublikowaniu na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf

nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.1389, ze zm. z 2020r.poz.1830, 1859, 1870, 1960 i2087 oraz z 2021r. poz.92, 202, 283, 366, 448  i 502).

Na podstawie § 2.1. w/w nowego rozporządzenia od dnia 29 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych, w tym m.in.  szkół ponadpodstawowych.

Zgodnie z decyzjami Ministra Edukacji Narodowej [par.2 pkt.1. ppkt.3) oznacza to, że  uczniowie  szkół branżowych I stopnia, będących jednocześnie młodocianymi pracownikami  (zawarte umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego) na  mocy prawa tj. art. 15f ustawy z dnia 31marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255) są zwolnieni – z obowiązku świadczenia pracy- na okres od 29.03. do 11.04.2021r.

Wyciąg z w/w ustawy

„Art.15f.1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.30b ustawy z dnia 14grudnia 2016r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z2019r. poz.1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

2.Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa wart.12ust.6 ustawy z dnia 20kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z2019r. poz.1482, 1622, 1818 i2473 oraz z2020r. poz.278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa wust.1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.”

Wypłata wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy nie jest  obowiązkowa. Przedmiotowe zwolnienie dotyczy młodocianych pracowników bez względu na formę dokształcania teoretycznego.

Komunikat zamieszczony na stronie MEN; https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka pod tytułem  „Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia”.

Z poważaniem,

Agnieszka Mikulska

Specjalista ds. kwalifikacji zawodowych

  Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła

i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

 1. Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz

tel. 52 322 12 76, e-mail: agnieszka.mikulska@izbarzem.pl

………………………….

Szanowni Państwo,

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje, iż Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (dalej jako „ARP”) bierze aktywny udział w realizacji działań przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej na walkę z negatywnymi skutkami gospodarczymi epidemii wywołanej wirusem SARS-Co-2. W ramach prowadzonej działalności, ARP wraz z ARP Leasing Sp. z o.o. (dalej jako „ARPL”) stworzyła kompleksową ofertę dedykowaną dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, oferując finansowanie dłużne na komercyjnych warunkach z powierzonego kapitału o wartości 1,7 mld zł

W ramach mechanizmu Tarczy Antykryzysowej ARP uruchomiła dedykowane instrumenty finansowe w postaci:

 • pożyczki obrotowej na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym z karencją w spłacie;
 • pożyczki obrotowej finansującej wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP z karencją w spłacie;
 • leasingu operacyjnego z karencją w spłacie dla klientów MŚP, którzy wykorzystują samochody ciężarowe czy autokary w swojej działalności gospodarczej;
 • leasingu operacyjnego maszyn i urządzeń bez wpłaty własnej lub z karencją w spłacie, o charakterze zwrotnym i odtworzeniowym.

Wszelkie szczegółowe informacje dot. bieżącej oferty w ramach Tarczy Antykryzysowej ARP znajdują się na stronie https://www.arp-tarcza.pl/

Zwracamy Państwu szczególną uwagę na spełnienie poniższych warunków przez przedsiębiorców, którzy zamierzają skorzystać ze zwrotnego instrumentu finansowego:

 • działają w ramach obszaru małych i średnich przedsiębiorstw,
  • prowadzą pełną księgowość,
  • prowadzą działalność przez co najmniej 12 miesięcy,
  • ich przychody za ostatni okres obrachunkowy są na poziomie min. 4 mln zł,
  • ostatni rok zakończyli dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) oraz dodatnim wynikiem finansowym netto,
  • szukają możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym lub możliwości refinansowania aktualnie leasingowanych środków transportu, uzyskania karencji w spłacie i wydłużenia okresu finansowania w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 oraz do momentu ustania jej negatywnych skutków ekonomicznych.

W celu usprawnienia procesu wsparcia finansowego, na stronie https://www.arp-tarcza.pl/ udostępniony został przedsiębiorcom PORTAL KLIENTA, w którym możliwe jest za pośrednictwem systemu informatycznego złożenie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami.

Ponadto informujemy, że Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. otwierając się na sektor MŚP uruchomiła Centra Obsługi Przedsiębiorców (COP). Dla przedsiębiorstw działających w obszarze województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego dedykowany COP mieści się w Gdyni przy ul. Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Zapraszamy w imieniu ARP do kontaktu w Joanna Kwiatkowską-Zawadzką, Dyrektorem COP Gdynia, tel. +48 885 600 156, e-mail: joanna.kwiatkowska-zawadzka@arp.pl.

Z poważaniem,

Izabela Goślińska

Starszy Specjalista ds.promocji i przedsiębiorczości

Kujawsko-Pomorskiej Izby

Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 11,

tel. 52 349-35-06, fax. 52 322-14-23

www.izbarzem.pl, e-mail: izabela.goslinska@izbarzem.pl

……………………..

Składki ZUS za styczeń 2021 r., płatne do 10 lutego 2021 r.

Składki pełne Składki preferencyjne
– składka zdrowotna 381,81 zł 381,81 zł
– składka emerytalna 615,93 zł 163,97 zł
– składka rentowa 252,43 zł 67,20 zł
– składka chorobowa 77,31 zł 20,58 zł
– składka wypadkowa 52,70 zł 14,03 zł
– składka na Fundusz Pracy 77,31 zł

 

W trakcie nauki zawodu uczeń otrzymuje wynagrodzenie za pracę:

 • I rok nauki   –  183,21 zł brutto/158,09 zł netto,
 • II rok nauki  –  229,01 zł brutto/197,61 zł netto,
 • III rok nauki – 274,81 zł brutto/237,14 zł netto.

W 2021 roku płaca minimalna wynosić będzie 2800 zł,  warunki kalkulacja na stronie   http://www.zus.pl

……………………………..

-I-/10/21                                                                                                             Warszawa 10 lutego  2021 r.

 Izba Rzemieślnicza

w s z y s t k i e

 Szanowni Państwo,

Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w nawiązaniu do pisma znak: NO-I-RDS/10/20 z dnia 29 grudnia ub.  –  informuje i przekazuje do wykorzystania w działaniach izb rzemieślniczych i cechów  następujące materiały dotyczące problematyki rzemiosła:

 Raport pt. „Kształcenie zawodowe w rzemiośle (wyd. PARP, 2020 r.) –  pod koniec roku zamieszczony na stronie PARP.

https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/ksztalcenie-zawodowe-w-rzemiosle

Animacja oraz jej skrócona wersja w postaci spotu, promujące dialog społeczny, oraz jego rolę w rozwijaniu i upowszechnianiu kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, możliwość wpisów do CEiDG – „Kwalifikacje w rzemiośle, dialog społeczny, CEiDG”   [wyk. ZRP, 2020 r.]:

film w rozdzielczości Full HD (1920×1080) o czasie trwania ok. 3,5 minuty

https://drive.google.com/file/d/1A3ycxMXNmkAaaGkSLVv4sIVIvGQK7zCO/view?usp=sharing

spot o czasie trwania ok.  35 sek.

https://drive.google.com/file/d/1BhkAeDEo2kzqtKpXRCIgHgTRtH-4W-FA/view?usp=sharing

 Publikacja pt. Kształcenie zawodowe  i kwalifikacje w rzemiośle w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy[wyd. ZRP, 2020 r., nakład. 300 szt. format A-5]

Informator pt. „Zwiększanie efektywności  przygotowania zawodowego w rzemiośle w procesie nadzoru sprawowanego przez organizacje rzemiosła” – zawierający  ZASADY I TRYB SPRAWOWANIA  przez izby rzemieślnicze i cechy nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych oraz udzielania pomocy merytorycznej i organizacyjnej rzemieślnikom szkolącym młodocianych [wyd. ZRP, 2020r., nakład 1200 szt. form

 (………………. Pełny tekst pisma w załączniku ………………………..)

Ksztacenie-w-rzemiole_ostat.docx

Rzemioslo_A4 WCAG

A4 zwiększenie efektywności rzemiosł-2020

IZBY_wydawnictwa_02.2021

  Z poważaniem

Jolanta Kosakowska

Dyrektor
Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa

Tel. +48 22 50 44 230 | oswiata@zrp.pl | www: zrp.pl

 

……………………………………

Szanowni Państwo,

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przekazuje na prośbę Związku Rzemiosła Polskiego ważne informacje dot. nowych warunków prowadzenia wymiany handlowej z firmami z Wielkiej Brytanii po Brexicie. Zachęcamy Państwa do opublikowania podobnej informacji na Państwa stronie internetowej i przekazanie informacji do zrzeszonych w Państwa Cechu.

 

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 roku skończył się okres przejściowy, a Wielka Brytania opuściła jednolity rynek i unię celną UE. W przypadku firm prowadzących wymianę handlową z Wielką Brytanią, od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe zasady.

Poniżej przesyłamy linki do stron internetowych zawierających przydatne informacje, które pomogą Państwu przygotować się na nadchodzące zmiany.

Zachęcamy także do śledzenia profilu British Embassy Warsaw i Department for International Trade na social media, oraz do zapoznawania się na bieżąco z najnowszymi informacjami publikowanymi na stronie gov.uk/eubusiness.

Kampania informacyjna Keep Business Moving – informacje ogólne 

 • https://www.gov.uk/eubusiness– tu dowiedzą się Państwo, co trzeba wiedzieć, jeżeli chodzi o import, eksport, podatki, cła, świadczenie usług, pracę i dane osobowe.
 • https://www.gov.uk/transition– prosimy o skorzystanie z brexitowego narzędzia w celu uzyskania spersonalizowanej listy niezbędnych działań.
 • https://www.gov.uk/guidance/trader-support-service– jeżeli przewożą Państwo towary pomiędzy Wielką Brytanią i Irlandią Północną, ten Pomocnik Handlowca przeprowadzi Państwa przez wszelkie zmiany związane z realizacją protokołu w sprawie Irlandii Północnej.

Funkcjonowanie granicy    

Przewodnik importowo-eksportowy  działania związane z importem i eksportem towarów pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską od 1 stycznia 2021 roku krok po kroku.

Przewodnik przewoźnika drogowego – informacje dla firm transportowych i kierowców komercyjnych przewożących towary pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską.

Strona internetowa rządu polskiego   

 • brexit.gov.pl– tu znajdą Państwo specjalny przewodnik dla przedsiębiorców pod tytułem „Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 roku”.

Jak uzyskać brytyjski numer EORI   

Ustalenie warunków handlu dla Państwa firmy   

Siedziba w Wielkiej Brytanii (do celów podatkowych)

Jak może Państwu pomóc pośrednik celny lub agent  

Zagadnienia szczegółowe

TOWARY KONTROLOWANE   

ŻYWNOŚĆ I ROLNICTWO  

Kontrola sanitarna i fitosanitarna   

Zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego 

Oznakowanie żywności i napojów   

 Jeśli na powyższych stronach nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, mogą je Państwo kierować na email: Poland.KeepBusinessMoving@fco.gov.uk Będzie on monitorowany od 28 grudnia.​

Z poważaniem,

Izabela Goślińska

Starszy Specjalista ds.promocji i przedsiębiorczości

Kujawsko-Pomorskiej Izby

Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 11,

tel. 52 349-35-06, fax. 52 322-14-23

www.izbarzem.pl, e-mail: izabela.goslinska@izbarzem.pl

………………………………..

Szanowni Państwo,

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przesyła opracowane przez Związek Rzemiosła Polskiego materiały do wykorzystania (linki do spotów) promocji dialogu społecznego oraz jego roli  w rozwijaniu i upowszechnianiu kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do przedstawicieli Cechów o włączenie się w akcję promocyjną poprzez zamieszczenie spotów reklamowych na stronie internetowej, profilu Facebook, YouTube oraz  innych przekazach internetowych, telewizyjnych  lub przedsięwzięciach promujących dialog społeczny, podkreślając iż środki na wytworzenie tych materiałów pochodzą z Funduszy Rady Dialogu Społecznego.

Przypominamy, iż Związek Rzemiosła Polskiego, jako reprezentatywny partner społeczny i członek Rady Dialogu Społecznego oraz jako krajowa organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła, – w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy prowadzi działania oraz uczestniczy w dialogu społecznym na rzecz wdrażania w Polsce polityki rynku pracy zgodnej z potrzebami pracodawców, w tym w obszarze kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Natomiast w układzie regionalnym odbywa się,  to właśnie  z aktywnym udziałem izb rzemieślniczych i cechów. Dla zwiększenia ich efektywności, Związek Rzemiosła Polskiego, z udziałem środków Rady Dialogu Społecznego, przygotował kilkuminutową animację oraz jej skróconą wersję w postaci spotu, promujące dialog społeczny oraz jego rolę w rozwijaniu i upowszechnianiu kwalifikacji zawodowych w rzemiośle. Materiały te przygotowano z założeniem pełnego ich udostępnienia sieci organizacji rzemiosła reprezentowanych przez Związek. Dlatego w poniższej tabeli podajemy linki umożliwiające ich pobranie w celu wykorzystania w kontaktach i przedsięwzięciach realizowanych z udziałem przedstawicieli regionalnych instytucji rynku pracy, partnerów społecznych, placówek systemu oświaty oraz innych interesariuszy promujących dialog społeczny.

 

 

Do pobrania ze strony: www.zrp.pl

 

1)   film w rozdzielczości Full HD (1920×1080) o czasie trwania ok. 3,5 minuty

https://drive.google.com/file/d/1A3ycxMXNmkAaaGkSLVv4sIVIvGQK7zCO/view?usp=sharing

 

2)   spot o czasie trwania ok.  35 sek.

https://drive.google.com/file/d/1BhkAeDEo2kzqtKpXRCIgHgTRtH-4W-FA/view?usp=sharing

 

Do wykorzystania poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, profilu Facebook, YouTube oraz  innych przekazach internetowych, telewizyjnych  lub przedsięwzięciach promujących dialog społeczny, podkreślając iż środki na wytworzenie tych materiałów pochodzą z Funduszy Rady Dialogu Społecznego !

 

 

Poniżej przedstawiamy kontekst powstania materiałów promocyjno-informacyjnych:

Film i spot, skierowane są do zróżnicowanej grupy odbiorców: pracodawców, pracowników, przedstawicieli instytucji publicznych, młodzieży stojącej przed wyzwaniem wyboru przyszłego zawodu oraz rodziców.

Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w rzemiośle – w postaci świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego, od 1 października 2020 r. wpisywane są przez izby rzemieślnicze do zasobów publicznych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wpis dotyczy przedsiębiorców – osób prowadzących działalność gospodarczą, które obecnie i w przeszłości uzyskały takie kwalifikacje.  Rozwiązanie to wypracowano w efekcie dialogu społecznego między ZRP jako organizacją pracodawców a Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii przy poparciu pozostałych partnerów społecznych.

Podjęte przez organizacje rzemiosła działania informacyjne mają na celu promocje dialogu społecznego, z wykorzystaniem argumentacji odnoszącej się do znaczenia kwalifikacji zawodowych dla sukcesu zawodowego na rynku pracy.

ZRP jest członkiem Rady Dialogu Społecznego, a przedstawiciele jego regionalnych organizacji – izb rzemieślniczych uczestniczą w dialogu społecznym na poziomie wojewódzkim i powiatowym (m.in. via wojewódzkie rady dialogu społecznego; na forum wojewódzkich i powiatowych rad rynku pracy). Na tych poziomach prowadzone są  rozmowy, negocjacje i wypracowywane rozwiązania systemowe mające na celu wzmocnienie działalności gospodarczej przedsiębiorców oraz dbałość o prawa pracowników.

 

Dialog społeczny odbywa się również na poziomie przedsiębiorstw. Rzeczowe rozmowy i negocjacje, z poszanowaniem interesów obydwu stron, w praktyce zapobiegają konfliktom i służą rozwojowi firmy. Jednym z obszarów, w których dialog znajduje bardzo praktyczne zastosowanie to doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, które mają wpływ na budowę potencjału kadr w przedsiębiorstwie oraz rozwój kompetencji pracowników. Kwalifikacje zawodowe stają się, bowiem, coraz cenniejszym kapitałem pracowników na otwartym rynku pracy.

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – 1 października 2020r. weszły w życie przepisy dotyczące publikacji w CEIDG informacji wynikających z dyplomu mistrza oraz świadectwa czeladniczego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła wydanych przez izbę rzemieślniczą (art.3 ust. 1a ustawy o rzemiośle oraz art. 44 ust.1 pkt 8 ustawy o CEIDG i PIP).

Równolegle, w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców-rzemieślników wprowadzono zasadę, że organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków oraz innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o  wpisie do CEIDG. Informacje te będą bowiem powszechnie dostępne na stronie www.ceidg.gov.pl

 

Ponadto ZRP informuje przy tym, iż przygotowany film nie jest jedynym, ostatnio przygotowanym przez ZRP materiałem informacyjnym. Na początku 2021 r. otrzymamy również kolejne, do wykorzystania w ramach działań statutowych i przy promocji dialogu społecznego z udziałem organizacji rzemiosła. Z pewnością będą pomocne we wspólnych działaniach naszej sieci na rzecz promowania właściwego wizerunku naszej organizacji oraz w codziennej pracy.

Z poważaniem,

Izabela Goślińska

Starszy Specjalista ds.promocji i przedsiębiorczości

Kujawsko-Pomorskiej Izby

Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 11,

tel. 52 349-35-06, fax. 52 322-14-23

www.izbarzem.pl, e-mail: izabela.goslinska@izbarzem.pl

_______________________

UWAGA !  od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami wracają

na naukę do pracodawców – rzemieślników.

 Szanowni Państwo,

Kujawsko- Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości  w Bydgoszczy w ślad za otrzymaną ze Związku Rzemiosła Polskiego  – Zespoł Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym na stronie  MEiN

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r  – opublikowano informacje dotyczące wydłużenia okresu nauki zdalnej w szkołach  do 3 stycznia 2021 r.

Stacjonarne funkcjonowanie jednostek systemu oświaty szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. – poza wyjątkami.

Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe:

 

 • zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia mogą być prowadzone w szkole z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.
 • mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Podstawy prawne:

rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Nowelizacja​_rozporządzenia​_30b.docx 0.04MB
rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Nowelizacja​_rozporządzenia​_30b​_-​_uzasadnienie.docx 0.02MB

 

Tekst rozporządzenia nie zawiera podpisu ministra, jednakże fakt opublikowania na stronie publicznej informacji  potwierdza podjęte już decyzje w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem,

Aneta Korybalska

Starszy Specjalista ds. kwalifikacji zawodowych
Kujawsko – Pomorska Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 11
tel. 52 322-12-76, fax. 52 322-14-23
www.izbarzem.pl, e-mail: aneta.korybalska@izbarzem.pl

……………………………..

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej  <http://www.zus.pl> www.zus.pl opublikowaliśmy ważne

informacje na temat dokumentowania kwarantanny i izolacji do wypłaty świadczeń

w razie choroby i opieki.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.

Link do artykułu:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/dokumentowanie-kwarantanny-i-izolacji-do-wyplaty-swiadczen-w-razie-choroby-i-opieki/3648067

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

<http://www.zus.pl> www.zus.pl

………………………..

 

 

…………………..

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam List Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, pana Jana Gogolewskiego.

CEIDG nowa zadania List Prezesa ZRP

CEIDG info podst – załącznik

Z poważaniem,

Edyta Doboszyńska

Dyrektor Generalny

Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa

Tel. +48 22 50 44 338 | nza@zrp.plwww: zrp.pl

………………….

W załączeniu przesyłamy aktualne informacje o ofercie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w zakresie wsparcia przedsiębiorców. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z niskooprocentowanych pożyczek inwestycyjnych i obrotowych.

Z poważaniem

Kamil Błaszczyk

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. (056) 62 18 341

Godziny otwarcia Punktu:

poniedziałki, wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

KPFP-informacja-1.04.2020

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wysłanie maila na adres monitoringpunktow@mfipr.gov.pl.

………………….

 

 
 

…………………..

Warszawa 2020-03-16

Pani/Pan
Okręgowy Inspektor Pracy
– wszyscy –
dotyczy: stanowiska Głównego Inspektora Pracy w sprawie obowiązku terminowego
kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz terminowego
przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp
Stanowisko Głównego Inspektora Pracy w zakresie

…………………….

Kierownictwo Izb Rzemieślniczych

Szanowni Państwo,

poniżej załączamy do wiadomości i wykorzystania informację uzyskaną z Biura Rzecznika MŚP nt. zmian wprowadzonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie tzw. Małego ZUS-u plus. W materiale  znajdują się najważniejsze informacje nt. warunków korzystania z preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (mały ZUS i mały zus plus) oraz terminów zgłaszania się do tych ubezpieczeń. Uprzejmie prosimy o upowszechnienie informacji wśród organizacji cechowych i przedsiębiorców.

Zmiany w ustawie „Mały ZUS- Plus”

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w piątek 27 grudnia 2019 r. podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która rozszerza tzw. Mały ZUS.Uchwalona nowelizacja ustawy ubezpieczeniowej (ustawa zmieniająca), która zacznie obowiązywać 1 lutego 2020 roku, poszerzy tzw. „Mały ZUS” stosowany od 2019 r. i zwiększy grono przedsiębiorców uprawnionych do płacenia składek preferencyjnych. Zmianie uległ art. 18c ustawy z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych (tj., Dz. U. z 2019 poz. 300, dalej jako: „ustawa systemowa”), co należy interpretować w ten sposób, że „Mały ZUS” zostanie zastąpiony „Małym ZUS-em Plus”. W znowelizowanym art. 18c ustawy systemowej zrezygnowano z ustalania progu wysokości przychodu przedsiębiorcy w poprzednim roku kalendarzowym, umożliwiającego skorzystanie z ulgi, w oparciu o wskaźnik  kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku pomnożony przez 30. Po zmianach, próg uprawniający do preferencyjnych składek płaconych od lutego 2020 r., będzie wynosił 120 000 zł przychodu przedsiębiorcy za miniony rok kalendarzowy (czyli 2019).  Ustawodawca przesądził też, że ustalenie podstawy wymiaru składek odbywać się będzie na podstawie dochodu przedsiębiorcy.Na mocy nowych przepisów, podstawę wymiaru składek ubezpieczony będzie ustalać na dany rok kalendarzowy, mnożąc przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, obliczony według przepisów ustawy, przez współczynnik 0,5. Z kolei w przypadku przedsiębiorców, do których w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, i którzy nie korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług:

 1. a) rocznym przychodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym będzie wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004, Nr 54, poz. 535 ze zm.,), podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku,
 2. b) rocznym dochodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym, będzie roczny przychód, pomnożony przez współczynnik 0,5.

W przypadku zaś przedsiębiorców, do których w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, rocznym dochodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym, będzie roczny przychód pomnożony przez współczynnik 0,5.

Warunkiem uzyskania prawa do „Małego ZUS-u Plus” jest, by przedsiębiorca prowadził działalność w ubiegłym roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni. Z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w 2019 r. w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

Oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania przez przedsiębiorcę informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, powinien on przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje przedsiębiorcy będą składać – tak jak dotychczas – w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej.

Poprawki do projektu ustawy o „Małym ZUS PLUS” zgłaszał Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, a Sejm przyjął proponowaną zmianę dotyczącą zobowiązania ZUS do zasięgania dodatkowych informacji potwierdzających przychody i dochody bezpośrednio z Krajowej Administracji Skarbowej, zamiast żądania tych informacji od przedsiębiorcy.

Obniżone składki będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności.

Zasady ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń pozostają bez zmian. Podobnie nie ulegnie zmianie kolejność korzystania przez przedsiębiorców z dotychczasowych ulg w opłacaniu składek.

Przykład 1. Przedsiębiorca, który w 2019 r. nie miał prawa do „Małego ZUS”, (jego przychód z biznesu za 2018 rok był wyższy niż 63 000 zł), a będzie je miał w styczniu 2020 r., (jego przychód z biznesu za 2019 rok nie przekroczy 67 500 zł), chcąc skorzystać z ulgi w styczniu 2020 r., w oparciu o dotychczasowe zasady, będzie miał obowiązek zgłosić się do ZUS w ciągu 7 dni od dnia nabycia tych uprawnień, tj. najpóźniej do dnia 8 stycznia 2020 r.

Przykład 2. Osoba, która w 2019 r. spełniała warunki do opłacania „małego ZUS” i będzie je spełniać w styczniu 2020 r., na dotychczasowych zasadach, nie musi zgłaszać się na nowo do ZUS. Musi jednak złożyć dokumenty rozliczeniowe za styczeń 2020 r., na dotychczasowych zasadach, to jest raporty i/lub deklarację w terminie do 10 lub 15 stycznia 2020 r. Jeśli tego nie zrobi, dla ZUS będzie to oznaczać, że rezygnuje z ulgi.

Przykład 3. Przedsiębiorca, który na 2020 r. ustalał najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy i korzysta z uprawnień „Mały ZUS”, po wejściu w życie nowych przepisów ustali podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia zgodnie z „Mały ZUS-Plus”,  bez złożenia zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. W takim przypadku przedsiębiorca przekaże informację ZUS, o zastosowanych formach opodatkowania, o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie itp., odpowiednio w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej, składanych za styczeń 2020 r., oraz za luty 2020 r. w terminach określonych w ustawie systemowej.

Przykład 4. Przedsiębiorcy, którzy od lutego 2020 r., chcą skorzystać z prawa do opłacania składek w ramach „Mały ZUS-Plus”, a dotychczas nie korzystali z uprawnień Mały ZUS (ich przychód za 2019 rok był wyższy niż 67 500 zł, a mniejszy niż 120 000 zł),  powinni dokonać stosownego zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie do końca lutego 2020 r

 

…………………………

Szanowni Państwo,

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje  o możliwości uzyskania przez polskich przedsiębiorców dofinansowania na działania promujące i wspierające eksport.

W ramach realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju projektu, udzielane są polskim przedsiębiorcom – w formule de minimis – dotacje na uzyskanie certyfikatu wyrobu, publikację wydawnictw, organizację konferencji/szkoleń/seminariów oraz udział w targach/wystawach.

Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rozwoj/instrumenty-wsparcia-eksportu

Zapraszamy do udziału projekcie w 2020 r.

………………………………

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia Ogólnopolskiej Komisji Fryzjersko-Kosmetycznej podczas którego omówione zostały uwagi naszego środowiska do Projektu rozporządzenia regulującego szczegółowe wymagania sanitarnohigieniczne dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej chcielibyśmy zaprosić Państwa  po raz kolejny do udziału w prowadzonych konsultacjach poprzez wyrażanie swoich opinii, uwag lub komentarzy.

Aby wyrazić swoją opinię na panelu konsultacyjnym na stronie www.zrp.pl (zakładka „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła”) należy najpierw wybrać tematykę konsultacji „Prawo gospodarcze ogólne” lub „Prawo branżowe”, następnie przejść do wybranego projektu aktu prawnego i kliknąć ikonę w prawym dolnym rogu „dołącz do dyskusji”. Po przeczytaniu opisu aktu prawnego i/lub ściągnięciu jego pełnej wersji należy kliknąć ikonę w prawym dolnym rogu „dodaj opinię”. Można także dołączyć do dyskusji poprzez kliknięcie ikony „dołącz do dyskusji” po prawie stronie tytułu omawianego aktu prawnego.

 Opinie i uwagi do Projektu rozporządzenia regulującego szczegółowe wymagania sanitarnohigieniczne dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej zbieramy pod następującym linkiem:

 https://rzemioslooprawie.zrp.pl/projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczegolowych-wymagan-sanitarnohigienicznych-przy-swiadczeniu-uslug-fryzjerskich-kosmetycznych-tatuazu-i-odnowy-biologicznej/

 Pozdrawiam,

Dorota Malinowska

Starszy Specjalista
Zespół Rozwoju i Komunikacji

Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa

Tel. +48 22 50 44 314 | d.malinowska@zrp.pl | www: zrp.pl

……………………………………

Zmiany w podatkach 2019- 2020

…………………………………….

www.kujawypomorze.p

Dzień dobry.

Poniżej przesyłam informację na temat możliwości dofinansowania szkoleń ze środków Regionalnego Funduszu Szkoleniowego utworzonego przez Urząd Marszałkowski.

Z poważaniem

Karolina Sukniak

Asystentka Zarządu

 Kujawsko-Pomorska Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
ul. Piotrowskiego 11; 85-098 Bydgoszcz

tel. 52 322 12 77 Fax. 52 322 14 23
e-mail: sekretariat@izbarzem.pl

 

From: Beata Krzemińska <B.Krzeminska@kujawsko-pomorskie.pl>
Sent: Friday, August 9, 2019 8:14 AM
Subject: Fundusz szkoleniowy dla firm i pracowników

Fundusz szkoleniowy dla pracowników

Nawet 5000 złotych na podniesienie kwalifikacji jednego pracownika mogą otrzymać kujawsko-pomorskie małe i średnie przedsiębiorstwa. Jest to możliwe poprzez Regionalny Fundusz Szkoleniowy, utworzony przez Urząd Marszałkowski i koordynowany przez marszałkowską Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego. Kolejny nabór wniosków dla firm TARR rozpocznie 4 września.

Dzięki Regionalnemu Funduszowi Szkoleniowemu małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wybrać dobrany za każdym razem indywidualny, skrojony na miarę pakiet prorozwojowego wsparcia. To szansa także dla pracowników tych firm, którzy korzystają z możliwości profesjonalnego rozwoju. Celujemy w sektory o najwyższym potencjale generowania miejsc pracy, pamiętając o pracownikach w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Ze wsparcia w ramach całego projektu skorzysta 1,5 tysiąca firm i ponad 6 tysięcy zatrudnionych, w tym osoby w wieku 50 plus i osoby o niskich kwalifikacjach. Dofinansowanie, w wysokości 50-80 proc. poniesionych kosztów, można przeznaczyć na fachowe szkolenia i studia podyplomowe pracowników oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe dla managementu ukierunkowane na rozwój, zmianę profilu działalności i optymalizację zarządzania w firmie. System funkcjonuje w oparciu o podejście popytowe – przedsiębiorcy sami będą wybierać to, co jest im najbardziej potrzebne, a także podmioty, którym powierzą wykonanie usług (z bazy usług rozwojowych stworzonej przez rządową Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

Uzyskanie pieniędzy (na zasadzie refundacji poniesionych wydatków) jest bardzo proste – przedsiębiorcy skorzystają z konsultacji fachowego doradcy (osobiście w jednym z pięciu punktów kontaktowych, telefonicznie, mailowo lub online za pomocą interaktywnego formularza), który pomoże zdiagnozować potrzeby, a w razie konieczności także przygotować wniosek o dotację. Sama dotacja jest zależna od wielkości firmy – od 10 tysięcy (dla mikroprzedsiębiorstw) do 30 tysięcy złotych (dla średnich przedsiębiorstw).

Do rozdysponowania jest 20 mln złotych, a naboru wniosków są prowadzone w rundach konkursowych. Środki dostępne w ramach projektu pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego. Więcej informacji o projekcie na stronie TARR.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 9 sierpnia 2019 r.

………………….

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia informuje o możliwości pozyskania środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w ramach projektu Aktywna Kobieta, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Pod działanie 8.2.1 „Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”.

Środki na aktywację zawodową kobiet

………………

Szanowni Państwo

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zaprasza w imieniu Urzędu Zamówień Publicznych na FORUM PRAKTYK BRANŻOWYCH udostępnione pod adresem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/dobre-praktyki/forum-praktyk-branzowych

Wymiana wiedzy i dzielenie się doświadczeniami powinny być postrzegane przez pryzmat obowiązku wykonywanego w celu dotrzymywania standardów inwestycji realizowanych w drodze zamówień publicznych oraz zapewnienia odpowiedniej jakości usług i dostaw im towarzyszących, jak również nabywanych w celu realizacji zadań publicznych.

Obowiązek ten adresowany jest przede wszystkim do podmiotów uczestniczących w systemie zamówień publicznych, zrzeszających przedstawicieli poszczególnych branż, uczestniczących w kształtowaniu i zapewnieniu warunków do wykonywania specjalistycznej działalności, w tym w ramach współdziałania z innymi podmiotami, w szczególności organami administracji publicznej.

Wobec faktu, że w interesie podmiotów, które reprezentują m.in. przedsiębiorców leży upowszechnianie i utrwalanie dobrych praktyk, liczy się na aktywności także organizacji rzemieślniczych na Forum Praktyk Branżowych. Istotny i wciąż problematyczny jest temat umów w zamówieniach publicznych. Stanowią one fundament zamówienia publicznego, a właściwie kształtowanie wzajemnych praw i obowiązków stron często decyduje o jakości i efektywności przedmiotu zamówienia. Z tego też względu Urząd Zamówień Publicznych szczególnej uwadze poleca temat umów.

Urząd Zamówień Publicznych zachęca także do dzielenia się na Forum Praktyk Branżowych wiedzą, doświadczeniami i wzorami, które mogą posłużyć do ukształtowania właściwej i dobrej praktyki zamówieniowej. Materiały do zamieszczenia na Forum należy przesłać na adres: praktyki_branozwe@uzp.gov

…………………………….

Uprzejmie informujemy, że Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR).  Więcej informacji pod nr telefonu: 56 62 18 341.   oraz na stronie internetowej http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=212.

Z poważaniem

Kamil Błaszczyk

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. (056) 62 18 341

Godziny otwarcia Punktu:

poniedziałki, wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wysłanie maila na adres monitoringpunktow@mr.gov.pl .

………………………….

Komunikat do przedsiębiorców

Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych

Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać

akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.

Decyzja o przechowywaniu i archiwizacji dokumentów

Ważne

Jeżeli złożysz oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych i przynajmniej jeden raport informacyjny, to nie wycofasz już oświadczenia. Będziesz więc składać raporty informacyjne za wszystkich ubezpieczonych zatrudnionych przez Ciebie w latach 1999–2018.

Od stycznia 2019 r. nowe dokumenty przekazywane do ZUS

 ZUS RPA – imienny raport miesięczny o przychodach i wykonywaniu pracy nauczycielskiej – nowy dokument

Od stycznia 2019r . będziesz przekazywać raport ZUS RPA

 

Zmienią się dwa formularze rozliczeniowe

ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa. W dokumencie zostanie usunięty blok VI – rozliczenie części IV i V (czyli rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczeń podlegających rozliczeniu
w ciężar składak na ubezpieczenia społeczne). Dodany zostanie blok IX – zestawienie należnych składek do zwrotu lub zapłaty. W bloku tym będziesz rozliczać:

 • składki na ubezpieczenia społeczne,

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,

 • wypłacone świadczenia, które podlegają rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń. W tym dokumencie zostanie dodany nowy blok V, który dotyczy rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo stosunku służbowego.

Systemy kadrowo-płacowe

Jeżeli korzystasz z programu kadrowo-płacowego, musisz go uaktualnić o dane, które będziesz przekazywać

do ZUS zgodnie z nowymi przepisami. Jeśli zatem Twój program nie zapisuje wymaganych danych, musisz go zmienić w tym zakresie.

Krótko o tym co najważniejsze

Więcej informacji na stronie www.e-akta.gov.pl

……….

Kształcenie zawodowe, informacje w zakładce nauka zawodu.

Egzaminy, mistrzowskie, czeladnicze, sprawdzające, więcej na stronie www.izbarzem.pl

Przewodnik, dla mistrza szkolącego , więcej na stronie www.izbarzem.pl

Akty prawne dotyczące szkolenia, więcej na stronie www.izbarzem.pl

Państwowa Inspekcja Pracy ”Pracownik młodociany

Doradztwo, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości Toruń Św. Katarzyny 11
tel  . 56 6522271.

Nasze adresy e-mail sekretariat@cech.com.pl . dyrektor@cech.com.pl . prezes@cech.com.pl

Chcesz otrzymywać aktualne informacje o zmianach podaj nam swój adres e-mail

Nowa Firma
Wiadomości niezbędne aby założyć firmę znajdziesz na stronie www.firmy-24.pl/jak-zalozyc-firme

Wynagrodzenia i inne wiadomości na stronie www.vat.pl

Mały ZUS dla przedsiębiorców o niskich przychodach  warunki kalkulacja na stronie  www.zus.pl

Granica przychodu 20000,00zł zobowiązuje do instalacji kasy fiskalnej
więcej informacji www.vat.pl

Podmioty zwolnione z-VAT – limit sprzedaży

Zwolnienia z podatku VAT

Kalkulator limitu uprawniającego
do zwolnienia z VAT dostępny jest
w serwisie www.kalkulator.gofin.pl

Podatek VAT + ZUS +PIT

Wynagrodzenia , ryczałty , diety, kadry, ZUS nowe firmy, PIT, kalendarium,terminy płatności,
rachunkowość limity, amortyzacja, kwota graniczna płatności gotówkowej, sprawozdania finansowe, odsetki, sprawozdania finansowe jednostki mikro, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kalkulatory , Urzędy Skarbowe, adresy i konta bankowe Urzędów Skarbowych,
kontrola skarbowa adresy numery telefonów,

Przedstawione powyższe tematy oraz wiele innych znajdziesz na stronie www.vat.pl

Fundusze Europejskie szukaj na stronie http://www.mojregion.eu/

 

Dane kontaktowe

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH
87-100 Toruń
ul. Św. Katarzyny 9/11

tel. (56) 65-222-71 (Zarzad)
tel/fax (56) 65 222 30 (Szkolenia)

Sekretariat
sekretariat@cech.com.pl

Dyrektor
dyrektor@cech.com.pl

Starszy Cechu
prezes@cech.com.pl

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Menu Title